اسکان حدود 7 هزار فرهنگی در ستاد اسکان فرهنگیان مهاباد

اسکان حدود 7 هزار فرهنگی در ستاد اسکان فرهنگیان مهاباد
صدا و سیما-22 دقیقه پیش

اسکان حدود 7 هزار فرهنگی در ستاد اسکان فرهنگیان مهاباد

صدا و سیما-22 دقیقه پیش
اسکان حدود 7 هزار فرهنگی در ستاد اسکان فرهنگیان مهاباد

world press news

سپهر نیوز

label, , , , , , , , , , , , , ,

About the author